Privacybeleid

Wie? 

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' gelegen te Meirbeekstraat 144, 9308 Gijzegem en eveneens te bereiken per e-mail op huisartsengijzegem@hotmail.com.

Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' respecteert uw privacy. Indien u beroep doet op onze diensten, stemt u in met deze Privacy Policy. Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), evenals uw patiëntenrechten.


Welke gegevens?

Via het contactformulier op de website:

Uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, gsm-nummer e-mailadres en uw bericht.

In het kader van het uitvoeren van een opdracht:

Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' verklaart de gegevens die u aan haar verstrekt uitsluitend te gebruiken in het kader van een goede gezondheidszorg. Er wordt aan dataminimalisatie gedaan, zodat niet meer gegevens dan nodig worden bewaard. Hierbij zijn volgende gegevens inbegrepen (en niet beperkt tot deze opsomming):

  • Contactgegevens en identiteitsgegevens (daarbij inbegrepen id-kaart en rijksregisternummer);
  • Geneeskundige gegevens;
  • Gegevens die betrekking hebben op ziekteverzekering;
  • Voorschriften, resultaten labo’s, diagnoses, …

Hierbij worden ook gevoelige persoonsgegevens bewaard die betrekking kunnen hebben op gezondheid, seksuele geaardheid, genetische gegevens en biometrische gegevens.

Tevens is het mogelijk dat gegevens van minderjarigen worden bewaard.

Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' draagt dataminimalisatie hoog in het vaandel en zal er op toezien dat niet meer gegevens dan nodig worden verzameld.

Deze gegevens kunnen zowel opgevraagd of verkregen worden bij de patiënt zelf, bij verschillende overheidsinstanties, of bij online platformen, …


Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.


Veiligheidsmaatregelen

Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Hierbij werd zowel aandacht besteed aan de fysieke beveiliging van het gebouw, de beveiliging van het computersysteem als aan awareness van de verschillende huisartsen en administratieve medewerkers.

In geen geval kan Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' met uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem'. Daarnaast heeft u steeds het recht om Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar huisartsengijzegem@hotmail.com, per post naar Meirbeekstraat 144, 9308 Gijzegem, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Groepspraktijk 'Huisartsen Gijzegem' is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.


Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.


Laatst bijgewerkte versie: 06/09/2021